До 2000 лв. данъчно облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности

В Портала за обществени консултации е публикуван за обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.

Предвидени са няколко основни групи промени, регламентиращи отделните административни производства в кодекса, включително производствата по данъчноосигурителен контрол, фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обезпечаване и събиране на публичните вземания, налагане на административнонаказателна отговорност.

В Проекта са предвидени и промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Предлага се въвеждането на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности. Целта на данъчното облекчение е физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в собствените си жилища да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията.

За да ползват данъчното облекчение, физическите лица ще трябва да обявят кои са лицата, извършили ремонта и платените им суми за труд и по този начин придобитите от тях доходи/приходи ще излязат на светло.

Данъчно облекчение може да се използва  като се  приспадат от общата годишна данъчна основа по чл. 17 направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до две хиляди лева, когато едновременно са налице следните условия:

  • недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
  • данъчно задълженото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
  • подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  • недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
  • данъчно задълженото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, придружен от документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ);
  • данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта не са свързани лица

Данъчното облекчение по чл. 22 е от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и за 2020 г. с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.

Източник: https://accountingnews.bg/

Абонирай се
Уведоми за
guest

0 Коментари
Най-стари
Най-нови Най-предпочитани
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари

Сравни имоти

Сравни